Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Lokaal Opvanginitiatief


POLITIEKE VLUCHTELINGENBeste inwoner van Destelbergen,

Net zoals Fedasil en het Rode Kruis worden ook onze diensten overstelpt met allerlei giften. Er zijn burgers die vluchtelingen onderdak willen bieden. Wij kunnen alleen maar gelukkig worden van zoveel vrijgevigheid en warmte voor mensen die het hard nodig hebben. lees meer...

Een O.C.M.W. staat in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een O.C.M.W.
In de eerste fase van de asielprocedure kan een O.C.M.W. opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief, de zogenaamde materiële hulp. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het O.C.M.W. gelegen is.

Eind 1999 besloot Minister van Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte om de dienstverlening van OCMW's aan kandidaat politiek vluchtelingen te heroriënteren van financiële hulp naar materiële opvang van asielzoekers. Deze maatregel is een onderdeel van een ruimere aanpak van de asielproblematiek.

De materiële opvang wordt georganiseerd door OCMW's binnen zogenaamde Lokale Opvanginitiatieven (LOI's). Een dergelijk LOI wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid.
Het OCMW sluit per ingericht opvanginitiatief een contract met de federale overheid waarin het OCMW zich verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Deze verbintenis heeft betrekking op asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure (= ontvankelijkheidsonderzoek) die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het opvanginitiatief worden toegewezen.
De maatschappelijke dienstverlening wordt verstrekt onder de vorm van materiële hulp en het OCMW zorgt tevens voor de essentiële sociale en medische opvang en begeleiding. De Belgische Staat verbindt er zich toe tussen te komen in de kosten van de opvang van het maximum aantal asielzoekers die worden opgevangen in het opvanginitiatief.

Materiële opvang in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek geniet om diverse redenen de voorkeur boven het oude opvangsysteem waarbij OCMW's rechtstreekse financiële steun toekenden aan asielzoekers.
Ten eerste kan via opvang in onthaalcentra een gelijkwaardige, kwalitatieve opvang worden gegarandeerd aan alle asielzoekers. Ten tweede wordt het aantal door OCMW's op te vangen asielzoekers beperkt en zullen de asielzoekers die opgevangen worden door de OCMW's enigszins vertrouwd zijn met onze taal en leefgewoonten, wat de latere integratie voor diegenen die uiteindelijke erkend worden als vluchteling positief ten goede kan komen.

Het OCMW van Destelbergen startte in 2000 met de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen via het lokaal opvanginitiatief. De optiek is dat de vluchtelingen verblijven in de gemeente en de woning die hen is toegewezen.
Ze ontvangen materiële steun en een beperkte financiële steun als wekelijks leefgeld. De personen blijven in de opvang tot er een definitieve beslissing mbt tot hun statuut al politieke vluchteling genomen is. Wie niet erkend wordt kan nadien terecht in de federale terugkeercentra waar ze voorbereid zullen worden op re-integratie in het land van herkomst. Wie wel erkend wordt krijgt 2 maanden de tijd om een nieuwe woonst te vinden en kan vanaf dan alle zelfde rechten en plichten genieten als Belgen.

De 40 aan Destelbergen toegewezen asielzoekers worden begeleid door de sociale dienst van het OCMW.
Zij worden tijdens hun verblijf in ons LOI begeleid door 2 maatschappelijke werkers.

Op deze manier kunnen wij mensen die het statuut van vluchteling aanvragen, degelijk en menswaardig opvangen tijdens de duur van de procedure, waarin wordt uitgemaakt of de kandidaat-vluchteling aanspraak kan maken op asiel.

Contactpersoon voor het Lokaal Opvang Initiatief Destelbergen is Sofie Vermeersch. Zij is te bereiken op 09/211.13.39 of mail naar Sofie Vermeersch.