Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

BestuurOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


VOORSTELLING VAN HET BESTUUR
Voorzitter


De Voorzitter van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn leidt de activiteiten van dit centrum.
Zij zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de Raad, aan het Vast Bureau en aan de Bijzondere Comités worden voorgelegd.
Zij roept deze vergaderingen bijeen en stelt de agenda hiervan vast.
Zij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités.
De Voorzitter kan in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van de Raad zelf tot hulpverlening beslissen, mits haar beslissing aan de Raad te onderwerpen op de eerstvolgende vergadering met het oog op haar bekrachtiging.


Het Vast Bureau


Ieder OCMW dat zichzelf respecteert heeft een Vast Bureau. Dat bestaat uit leden van de Raad dat het beleid voorbereidt en beslissingen neemt ter ondersteuning van het dagelijks bestuur van de activiteitencentra. (kleinere aankopen, tijdelijke aanstellingen, ed).
Het Vast Bureau is samengesteld uit volgende leden : Liliane Lebon, Ivan Stevens, Jacques Van Alboom en Raymond Roels.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn


De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in principe volheid van bevoegdheden tenzij deze welke werden overgedragen aan het Vast Bureau of de Commissies binnen de wettelijke regeling. Zo wordt het globaal beleid door de Raad vastgelegd. Hiertoe worden ondermeer de meerjarenplanning, de begroting en de jaarrekeningen vastgesteld. Eveneens wordt daartoe een afsprakennota goedgekeurd met het managementteam.
De Raad van het OCMW vergadert in principe elke maand de vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur.
De Raad is openbaar en wordt voorgezeten door de Voorzitter die hiertoe wordt bijgestaan door de Secretaris.


Bijzondere comités


Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Voor de toekenning van heel veel dienstverleningen van het OCMW dient een beslissing genomen te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (financiele steun, verblijf in het woonzorgcentrum, sociale tewerkstelling ed). Dit comité bestaat uit volgende raadsleden : Liliane Lebon, Carine Plovie, Ben D’Haene en Hildegard Van Rompu.