Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Algemene Maatschappelijke DienstverleningOCMW Destelbergen
Kerham 3d, 9070 Destelbergen
Tel: 09/218.03.13
Fax: 09/218.03.10
Kouterlaan 19, 9070 Heusden
Tel: 09/231.16.72
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


SOCIALE DIENST ALGEMEENDe sociale dienst van het OCMW staat in voor de sociale dienstverlening aan de inwoners van Destelbergen en Heusden. De dienstverlening wordt door de maatschappelijk assistenten geboden.
De inwoners van de deelgemeente Destelbergen kunnen terecht in de Kerkham 3d, tel.09/218.03.13 dagelijks van 8 tot 12 uur. In de namiddag op afspraak.

In Heusden kan men terecht in de Kouterlaan 19, tel.09/231.16.72 dagelijks van 8 tot 12 uur.

Een afspraak in de namiddag is mogelijk na telefonisch contact.

Een belangrijk onderdeel van de sociale dienstverlening is de financiële dienstverlening.
Die kan onder verschillende vormen bestaan :
-toekenning recht op maatschappelijk integratie bij wijze van toekenning leefloon of
tewerkstelling;
-toekenning van aanvullende financiële steun zoals o.a. huurtoelage, tussenkomst in medische
kosten, tussenkomst in schoolkosten, wintersteun;
-toekenning van voorschotten op uitkeringen;

De aanvraag tot toekenning van een financiële tussenkomst dient mondeling of schriftelijk te gebeuren. De aanvrager krijgt een ontvangstbewijs en binnen de 30 dagen zal het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, na onderzoek en verslag door de maatschappelijk werker, een beslissing nemen.
Teneinde een gegronde beslissing te kunnen nemen dient de aanvrager een volledig overzicht te geven van zijn/haar financiële situatie. Tevens geeft hij/zij de maatschappelijk assistent toestemming om allerhande documenten op te vragen.
Bij verzoek tot toekenning van het recht op maatschappelijke integratie zal de bereidheid tot tewerkstelling worden onderzocht.
Het aanbieden van een job is een belangrijk instrument om opnieuw volop mee te draaien in de maatschappij. Tewerkstelling maakt het mogelijk het leven weer een structuur te geven, je sociale contacten uit te breiden, je financiële toestand te verbeteren en je eigenwaarde te verhogen.

Naast het uitvoeren van het sociaal onderzoek in het kader van toekenning van financiële steun geven de medewerkers van de sociale dienst ook informatie, advies, ondersteuning en administratieve hulp. Indien nodig zorgen zij voor een doorverwijzing naar een deskundige.

Mensen die door een laag inkomen, hoge levenskosten of zware schuldenlast in financiële moeilijkheden geraken, kunnen een beroep doen op het OCMW om zich bij de besteding van hun huishoudelijk budget door de maatschappelijk werkers te laten bijstaan. Zij worden geholpen via het systeem van budgetbegeleiding of budgetbeheer. Waar nodig kan de procedure collectieve schuldenregeling worden ingeleid.


Onthaal vluchtelingen


De sociale dienst zorgt ook voor opvang, begeleiding, huisvesting en het verschaffen van de nodige financiële en/of materiële steun aan kandidaat-politiek vluchtelingen die ingeschreven zijn in het wachtregister van de gemeente of die volgens het spreidingsplan van de asielzoekers aan de gemeente worden toegewezen.


Crisisopvang


Bij dringende problemen m.b.t. huisvesting kan het OCMW voorzien in het verlenen van een tijdelijk onderdak op de gemeente of het zoeken naar een mogelijkheid van opvang binnen de onthaaltehuizen.

Opladen budgetkaart energiemeter

Personen die in hun woning een budgetmeter voor elektriciteit hebben kunnen deze opladen in de Sociale Dienst. Deze dienst wordt enkel verleend in de kantoren te Heusden, Kouterlaan 19.
De dienstverlening is kosteloos.

Leefloon


Bij toekenning van leefloon of financiële steun kan overwogen worden deze terug te vorderen van de steungenieter of de onderhoudsplichtige.